توانمندیها

بطور کلی املاك در مقايسه با ديگر سرمایه گذاری ها، سرمايه اى بلند مدت و قابل مصرف در طولانی مدت است. براى آنكه بتوان اينگونه سرمایه گذاری ها را را به طرزى موفقيت آميز طراحى كرد، ساخت و به بهره برداری رساند اين مطلب بايد در تمام مراحل مد نظر قرار گيرد. تفكر در باره ى دوره ى زندگى بيانگر تصويرى از توانايى هاى ماست. از همين رو ما از نخستين ايده ى پروژه تا تخريب و بازسازى شما را راهنمایی میکنیم.

نظارت بر پيشروى وظايف ما بسته به هر پروژه از طريق يك شخص معين با توانایی های بالا صورت مى گيرد كه همواره در دسترس بوده و بدون كاغذ بازى هاى مرسوم، مسئول تمامى موضوعات مربوط به پروژه است.

هسته ى اصلى تجربیات و تخصص هاى ما به شكل زير قابل تقسيم هستند: