خدمات كارشناسی، مديريت قراداد و مدیریت اضافه هزینه های خارج از قرارداد

توانمنديها و روش كار

فشار رو به افزايشى كه در انجام به موقع كارها و عبور نكردن از هزينه هاى تعيين شده وجود دارد پيوسته منجر به درگيرى بين كارفرمايان و پيمانكاران مى شود و تمامی موفقيت پروژه را با ترديد مواجه مى سازد. تلاش ما بر اين است تا با اتكاء به روش هاى وساطت راه حلى براى اين مناقشات ارائه كنيم. وقتى امكان دستيابى به راه حلى كه هر دو طرف را خرسند سازد وجود نداشته باشد KVL براى ارائه ى نظرات كارشناسانه ى عملياتى و ارزيابى عملكردها نيز در خدمت شماست.

مدیریت قرارداد ها / مدیریت اضافه هزینه های خارج از قرارداد

در عمل مشخص شده است كه پرسش هاى مربوط به قرارداد و مديريت اضافه هزینه های خارج از قرارداد روز به روز اهميت بيشترى پيدا مى كنند. قرارداد جزء اصلى و محورى هر فعاليت پروژه اى است. اما گرفتاريهاى روزمره در طول پروژه اغلب اوقات فرصت و امكان ناچيزى براى پرداختن به جزئيات اين وظايف پيچيده مى دهند. براى رفع اين مشکل ظرفيت هاى پرسنلى شما در جاهايى تمركز مى يابند كه مى توانند موثرتر واقع شوند.

ما به مديريت قرارداد و مديريت اضافه هزینه های خارج از قرارداد به عنوان سنگ بناى مهمى براى هر قصد و منظورى مى نگريم. اين رويكرد در تعامل با مشتريانمان به آنها نيز انتقال مى يابد. ما دانش فراتخصصى خود را در چهارچوب يك انتقال تكنولوژى پيوسته در اختيارشان قرار مى دهيم. اين سود و استفاده ى مشتريانمان است كه به چشم مى آيد.
مديريت قرارداد و مديريت اضافه هزینه های خارج از قرارداد بايد به صورت بخشى درآميخته و جدايى ناپذير از مديريت پروژه درآيد. موضوع خدمات ما شامل تشخيص زودهنگام ریسک ها و فرصت ها است. ما امکانات پروژه را مورد بررسی قرار میدهیم و مشکلات قراردادها و اضافه هزینه های خارج از قراردادها را از نظر تکنیک و مسائل اقتصادی حل میکنیم تا به هدف مورد نظر برسیم.

هدف ما درك اين وظايف براى شماست به نحوى كه بتوانيد روى وظايف اصلى خود تمركز داشته باشيد. ما دقيقا ً آن مقدار به حمايت از شما مى پردازيم كه براى پروژه تان نياز داريد. همكاران با تجربه ى ما در كنار شما هستند.

• مديريت قراداد
• مديريت اضافه هزینه های خارج از قرارداد
• خدمات كارشناسی