مدیریت پروژه

توانمنديها و روش كار

از جمله ويژگى هاى پروژه هاى عمرانی میتوان به پيچيدگى و چندگانگى ارتباطات آنها اشاره کرد. اجراى چنین پروژه هایی بايد با درنظر داشتن پيش زمينه هاى مربوط به اهداف در رابطه با محدوديت هاى زمانى، مالى،‌ پرسنلى و حقوقى صورت پذيرد و اين مديريت پروژه است كه مسئول تحقق اين اهداف مى باشد.

در بسيارى از كشورها پروژه هاى مرتبط با املاك توسط شركتها در راستاى مديريت پروژه هدايت مى شوند. اما از نظر حجم خدمات و كارهايى كه انجام مى شوند و محتويات عينى اين خدمات رويكردهاى متفاوتى وجود دارد. آنچه براى ما اهميت دارد تحقق موفقيت آميز پروژه ى شماست. در همین راستا از توصيه هاى «انجمن آلمانى مديران پروژه در اقتصاد سازه و املاك» (DVP) در مدیریت پروژه ها بهره خواهیم برد.

هزینه ها

پيشرفت بى وقفه ى پروژه هاى ساخت و ساز علاوه بر آنكه به تحويل به موقع بستگى دارد بيش از اينها به هزينه هاى سرمايه گذارى و هزينه هاى كاربرى كه تازه پس از اتمام پروژه مطرح مى شوند وابسته هستند. مديريت هزينه ها بايد به اصطلاح اولين سنگ بناى تصميم گيرى ها باشد چرا كه تصميمات برنامه ريزى در مراحل اوليه ى پروژه باعث مشخص شدن بخش اعظمى از هزينه هاى آتى مى شود.

در بحث مديريت هزينه هاKVL به عنوان مثال از روش هاى پيشرفته ى مديريت هزينه ى هدف (تارگت كاستينگ = Target Costing) بهره مى جويد تا از تصميمات برنامه ريزان حمايت كرده باشد. همچنین بكارگيرى استاندارد DIN 276 نيز در کلیه پروژه ها رعایت میشود.

در طى فاز طراحى و همچنين به هنگام اجرا از يك روش آزمون استفاده مى كنيم كه انحراف از پيش بينى هاى هزينه اى را قبل از وقوع تشخيص مى دهد تا بتوان اقدامات اصلاحى لازم را بصورت هدفمند به اجرا درآورد.

زمان بندی

فازهاى كوتاه مدت كه اغلب معماران ومهندسین اجرايى به دنبال تحقق بدون تاخير آن هستند تنها زمانى قابل دستيابى است كه برنامه ريزى، ساخت مواد خام و ساخت نهايى در مسيرهاى طولانى به موازات يكديگر پيش روند، اين امر منوط به يك برنامه ريزى مستدل و موجه - از آغاز پروژه - مى باشد.

متناسب با وضعيت و نيازهاى پروژه ما آن را به وسيله ى نمودارهاى ميله اى، خطى و برنامه ها و طرح هاى شبكه اى كنترل و هدايت مى كنيم و بدين منظور از جديدترين متدها و نرم افزارها بهره مى جوئيم. در فواصل زمانى تعيين شده گزارشات كنترل زمان بندی در باره ى موقعيت پروژه را به روز به شما ارائه داده و در صورت لزوم، اقدامات مقتضى را بيان مى داريم. تجزیه و تحلیل پروژه و اطلاع رسانی ، بخشى جدايى ناپذير از امور گزارشات ما هستند كه مختصر و مفيد شما را از وضع پروژه مطلع مى سازد.

کیفیت

پاسخ به اين پرسش كه منظور از كيفيت در پروژه هاى عمرانی چيست را مى توان به راحتى در اين جمله جستجو كرد„Quality is what the customer says it is“ (كيفيت آن چيزى است كه مشترى مى گويد). در پروژه هاى عمرانی مشترى خواسته هاى مشخصى از نظر موقعيت، ظاهر كار و عملكرد آن دارد و اينها چيزهايى هستند كه بايد تحقق يابند.

بر مبناى يك برنامه ريزى مستدل در نيازمندى ها به شما كمك مى كنيم تا بتوانيد به عنوان مثال خواسته هاى خود را براى طراحان و پيمانكاران به نحوى روشن تشريح كنيد. در اين رابطه از روش هاى مدرنى همچون كيفيت- عملكرد- اجرا (Quality-Function-Deployment) استفاده مى كنيم كه گسترش آن در صنايع خودروسازى بوده است. سپس تحقق استانداردهاى كيفى از پيش تعريف شده در ادامه ى روند پيشروى پروژه تحت آزمون قرار مى گيرد.

سازماندهی / هماهنگی

وظيفه ى اصلى و اساسى ما هماهنگى بين اجزاى كل پروژه است، يعنى اهداف، اقدامات، وظايف و فعاليت هاى سيستماتيك و هدفمند كه با هم مرتبط بوده و اين هدف را دنبال مى كنند كه با انجام كارهاى مقرون به صرفه پيروزى پروژه را تضمين كنند.

از جمله مشاوره های ما به شما تعریف ساختار پروژه و استراتژی چگونگی اختصاص دادن پیمان به گروه ها ی مختلف پیمانکاران و یا اختصاص دادن پیمان به یک پیمانکار عمده و حتی اختصاص دادن پیمان به یک طراح عمده میباشد.

همچنین با استفاده از كتابچه هاى راهنماى پروژه ها و سازمان ها از تدوين روندها و مراتب منطقى و عقلانى فعاليت ها و تصميم گيرى ها مطمئن مى شويم.

خدمات یکپارچه

در كنار زمينه هاى معمول كارى ‌(زمان بندی، هزينه ، كيفيت) خدمات ديگرى به شرح زير ارائه مى نمائيم:

  • مديريت تغييرات
  • مديريت ریسک
  • مديريت منابع
  • مديريت فرآيند

کنترل پروژه

علاوه بر «سازنده ى» اصلى كه مديريت پروژه نمايندگى وى را به عهده مى گيرد، ديگران هم در پروژه ها سهمى دارند، مثل بانكها و يا كاربران آينده، اين يعنى نياز به اطلاعات و كنترل در رابطه با اهداف تعيين شده ى پروژه.
براى تضمين كسب اهداف پروژه چه در برنامه ريزى و چه در مرحله ى اجرا برايتان كنترل هاى مستقل همراهى كننده ى پروژه انجام داده و نتايج حاصله را به صورت گزارش هايى گويا به صورت خلاصه شده در اختيارتان مى گذاريم. اين گزارش ها حاوى اقدامات پيشنهادى هستند كه طبق قرارداد به عنوان اهداف پروژه روى آنها توافق شده است.